Vår Ide

JOMA Slamsugningsservice AB

 

Vårt företag startade för mer än 35år sedan och vi är verksamma i Gislaved, Hylte,
Värnamo och Gnosjö kommuner. Vi sysselsätter 5 heltid och 3 deltidsanställda.

 

Affärsidé
JOMA Slamsugningsservice AB ska som högst specialiserat tjänsteföretag inom områderna slamsugning, avattning av slam från enskilda avloppsbrunnar, högtrycksspolning, radiosökning och rotskärning, samt TV-inspektion av rörledningar och transport av miljöfarligt avfall (ADR) vara kommunens, landstingens, vägverkets, industrins och privatpersoners bästa val av sammarbetspartner.
 

Konkurrensfördelar
JOMA Slamsugningsservice AB ska med de bästa fordon och utrustning marknaden har att erbjuda för vår nisch, samt med välutbildad personal och ett uttalat ansvar för miljön genom ett dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem med ett nytänkande byggt på dokumenterade rutiner för ständiga förbättringar alltid kunna erbjuda våra kunder den bästa lösningen till rätt prisbild inom de områden som framgår av vår affärsidé.

 

Kvalitetspolicy
JOMA Slamsugningsservice AB ska med iakttagande av samtliga de kvalitetsaspekter våra uppdrag betingar i fråga om rätt utfört arbete, rätt hantering för återanvändning, deponi, slutförvaring eller destruktion, genom vårt kvalitets- och miljösystem alltid garantera att uppdragen blir utförda inom avtalad tid och av välutbildad personal.

Målet med vårt kvalitets- och miljöarbete är att i alla sammanhang uppfylla kundens behov och förväntningar på leveranssäkerhet och kvalitet i vårt utförande. Det är vårt bidrag till ett ekologiskt hållbart samhälle.

 

Miljöpolicy
JOMA Slamsugningsservice AB och dess medarbetare skall dels genom eget starkt miljöengagemang och ständiga förbättringar, samt dels i nära samarbete med våra uppdragsgivare och kunder, alltid med beaktande av gällande miljölagstiftning och tillämpliga föreskrifter, inrikta sitt miljöarbete på leveranssäkerhet mot ett kretsloppstänkande och en varaktig, hållbar utveckling för miljön.

 

JOMA’S fyra miljöbegrepp

  • Förankring i naturen; som transportör av “restprodukter” som främsta “råvara” är samspelet mellan oss själva och naturen för oss ett viktigt nyckelbegrepp i all vår hantering.
  • Helhetssyn; vårt miljöarbete ställer stora krav på helhetssyn och kretsloppstänkande i alla led.
  • Ständig förbättring; kritisk granskning och öppenhet är ledord i vårt miljöarbete.
  • Vår framtid; vi strävar alltid efter minsta möjliga miljöbelastning för att inte äventyra vår egen, våra barns och kommande generationers livskvalitet.
Vår fordonspark idag
Scania R113 -94 Kombispolare
Scania P124 -97 Slamsugare / ADR
Scania P94 -98 Slamsugare MOOS KSA
Scania P114 -99 Slamsugare / ADR
Scania P114 -03 Kombispolare / ADR