Inspektion med kamera

Ett sätt att göra inspektioner på “omöjliga” ställen. Vi utför TV-inspektion av rör och ledningar i hus och under mark. Läs mer

Högtrycksspolning

Vi utför alla typer av högtrycksspolning från toalett- och köksavlopp, till  dräneringar och kommunala avloppskulvertar. Läs mer.

Slamsugning

Vi utför tömning av slam från  septictankar och reningsverk till olje- och fettavskiljare och  industrislamsugning. Läs mer.

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall är sådant som på kort eller lång sikt skadar människa, djur eller ekosystem. Detta avfall måste därför tas omhand på rätt sätt.

Vi har den kunskapen och de tillstånd som krävs. Vi utför transport av miljöfarligt avfall, ADR inom klasserna 3, 6, 1, 8 och 9.

Återvinning

Även farlig avfall kan återvinnas. En stor del av det farliga avfallet används idag till energiåtervinning eller slängs i avfallsdeponeringen. Vi lämnar de farliga avfallen till företag som istället kan återvinna och återanvända dessa avfall på ett nytt sätt.

Exempelvis kan man använda det så här:

  • Förorenat vatten kan renas och släppas ut i havet igen
  • Spillolja och annat oljehaltigt avfall kan återvinnas till smörjolja och bränsleprodukter
  • Metaller i batterier kan återvinnas till råvaror för nya produkter

Framtiden

  • 40 procent ökning av farligt avfall från företag, hushåll och sjukvård de närmaste fem åren inom EU
  • Allt fler registrerade kemikalier klassas om som farligt avfall
  • Skärpta lagar för hantering, märkning och transporter ställer tuffare krav på verksamhetsutövaren

Bortforsling

Har du miljöfarligt avfall och behöver rengöra den lokal avfallet befinner sig i? Tveka då inte att kontakta http://www.stadbolagett.se som vi blivit rekommenderade till att använda för detta ändamål.