Inspektion med kamera

Ett sätt att göra inspektioner på “omöjliga” ställen. Vi utför TV-inspektion av rör och ledningar i hus och under mark. Läs mer

Högtrycksspolning

Vi utför alla typer av högtrycksspolning från toalett- och köksavlopp, till  dräneringar och kommunala avloppskulvertar. Läs mer.

Slamsugning

Vi utför tömning av slam från  septictankar och reningsverk till olje- och fettavskiljare och  industrislamsugning. Läs mer.

Miljöpolicy

Miljöpolicy

JOMA Slamsugningsservice AB och dess medarbetare skall dels genom eget starkt miljöengagemang och ständiga förbättringar, samt dels i nära samarbete med våra uppdragsgivare och kunder, alltid med beaktande av gällande miljölagstiftning och tillämpliga föreskrifter, inrikta sitt miljöarbete på leveranssäkerhet mot ett kretsloppstänkande och en varaktig, hållbar utveckling för miljön.

JOMA’S fyra miljöbegrepp

  • Förankring i naturen; som transportör av ”restprodukter” som främsta ”råvara” är samspelet mellan oss själva och naturen för oss ett viktigt nyckelbegrepp i all vår hantering.
  • Helhetssyn; vårt miljöarbete ställer stora krav på helhetssyn och kretsloppstänkande i alla led.
  • Ständig förbättring; kritisk granskning och öppenhet är ledord i vårt miljöarbete.
  • Vår framtid; vi strävar alltid efter minsta möjliga miljöbelastning för att inte äventyra vår egen, våra barns och kommande generationers livskvalitet.